ศรีเศรษฐวรกุล สุชาดา. 2019. “การสืบทอดพระไตรปิฎกใบลานอักษรขอมในประเทศไทยและกัมพูชา”. วารสารธรรมธารา 5 (1):73-113. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/167244.