ชวลิตเรืองฤทธิ์ บรรเจิด. 2020. “การใช้อรรถกถาวินิจฉัยศัพท์ดั้งเดิม: กรณีศึกษาคัมภีร์ทีฆนิกาย”. วารสารธรรมธารา 6 (1):115-57. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/229996.