แหลมม่วง ชาคริต. 2021. “เอรกปัตตนาคราช (2): ศึกษาคาถาที่สอดคล้องกันในคัมภีร์ต่างฉบับ และวิเคราะห์ภาพสลักหินที่ภารหุต”. วารสารธรรมธารา 7 (1):3-63. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/244280.