นิลเนตร ชินวัชร. 2021. “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง ปฏิสนธิวิญญาณในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. ธรรมธารา 7 (1):173-210. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/244334.