ศรีเศรษฐวรกุล สุชาดา. 2021. “การศึกษาเปรียบเทียบพระไตรปิฎก ใบลานอักษรขอมคัมภีร์มัชฌิมนิกาย ที่พบในประเทศไทยและกัมพูชา”. วารสารธรรมธารา 7 (1):65-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/244764.