พนัสดิษฐ์ประภากร. 2021. “แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1)”. ธรรมธารา 7 (2), 103-53. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/247569.