ศรีเศรษฐวรกุลส. (2018) “แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค”, ธรรมธารา, 1(1), น. 287-316. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160725 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).