พนัสดิษฐ์ป. (2021) “แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1)”, ธรรมธารา, 7(2), น. 103-153. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/247569 (ืบค้น: 5ธันวาคม2021).