[1]
ศรีเศรษฐวรกุลส., “แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค”, DhammaJ. of buddh. Stud., ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 287-316, มิ.ย. 2018.