[1]
พนัสดิษฐ์ป., “แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1)”, DhammaJ. of buddh. Stud., ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 103-153, ก.ค. 2021.