พนัสดิษฐ์ป. “แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1)”. ธรรมธารา, ี 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, น. 103-5, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/247569.