ศรีเศรษฐวรกุลสุชาดา. “แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค”. ธรรมธารา 1, no. 1 (มิถุนายน 23, 2018): 287-316. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160725.