1.
ศรีเศรษฐวรกุลส. แนวทางการสร้างฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี จากคัมภีร์ใบลาน: การอ่านและป้อนเนื้อความคัมภีร์ใบลาน ทีฆนิกาย มหาวรรค. DhammaJ. of buddh. Stud. [ินเทอร์เน็ต]. 23 มิถุนายน 2018 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];1(1):287-16. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160725