1.
พนัสดิษฐ์ป. แนวคิดเรื่องอันตราภพหลังความตาย ในคัมภีร์อภิธรรมของแต่ละนิกาย (1). DhammaJ. of buddh. Stud. [ินเทอร์เน็ต]. 23 กรกฎาคม 2021 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];7(2):103-5. vailable at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/247569