ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง



คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

• ส่งบทความยาวประมาณ 12-20 หน้ากระดาษ A4
• ใช้อักษร Cordia New ขนาด 16 และกั้นขอบด้านละ 1 นิ้ว
• สำหรับผู้เขียนที่มีเนื้อหาที่ต้องใช้อักษรพิเศษ เช่น  บาลี/สันสกฤต-โรมัน, จีน, ญี่ปุ่น
   ให้ใช้อักษร Calbri Light ขนาด 12 ยกเว้นทิเบตให้ใช้อักษร Microsoft Himalaya ขนาด 16
• ตัวเลข ใช้เป็นเลขอารบิกทั้งบทความ
• ชื่อบทความเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อเป็นภาษาไทย(ความยาวไม่เกิน 250 คำ) และภาษาอังกฤษ
• แนบประวัติการศึกษาของผู้เขียน สังกัด เบอร์ติดต่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
• บรรณานุกรมและการอ้างอิง ใช้รูปแบบตามหลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา
• ส่งบทความเข้าระบบออนไลน์โดยสมัครสมาชิกและลงทะเบียน ได้ที่ www.dhammadhara.org 
• บทความจะได้รับการติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การอ้างอิงของวารสารธรรมธารา คลิกเพื่ออ่าน
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดหน้าบทความ [.word] [.pdf]
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม [download]