Privacy Statement

กองบรรณาธิการขอความร่วมมือจากท่าน ในการกรอกข้อมูลของผู้เขียนบทความให้ครบถ้วน ทั้งชื่อ นามสกุล สถาบันที่สังกัด ที่ตั้งสำนักงาน และช่องทางการติดต่อ ทั้งนี้ หากท่านไม่สะดวกในการเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ขอให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานแทนได้ พร้อมกับระบุ E-mail address ของท่าน