กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF