วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ในระยะแรกทำการเผยแพร่บทความปีละ 1 ฉบับ โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร e-JODIL จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรตามเลขทะเบียน ISSN 2287-0326 (Online) และได้ปรับกำหนดการออกวารสารเป็น 2 ฉบับตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็น 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม จึงเริ่มดำเนินการจัดเรียงฉบับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่บนระบบออนไลน์

2019-07-02

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยบทความที่เปิดรับได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม – มิถุนายน 2563

           วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เป็นวารสารที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 ปัจจุบันวารสารได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 แล้ว กองบรรณาธิการชุดใหม่ขอขอบพระคุณกองบรรณาธิการชุดเดิมที่ครบวาระซึ่งได้วางรากฐานการดำเนินงานวารสารคุณภาพ ทั้งนี้กองบรรณาธิการชุดใหม่ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาร่วมเป็นทีมงานที่จะช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่สู่สังคมต่อไป

         นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงมุ่งมั่นอยู่ในกรอบแห่งความเป็นวารสารคุณภาพ ที่เน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อจะช่วยเติมเต็มให้บทความมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  รวมทั้งยังให้ความสำคัญกับการเขียนอ้างอิงทางวิชาการที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

          วารสารฉบับนี้ครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีเนื้อหาด้านการวิจัยและการวัดผลการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการสอน การมีส่วนร่วมของชุมชน สื่อสารมวลชน ทักษะการรู้ดิจิทัล การจัดการความปลอดภัยและการเกษตร การท่องเที่ยวและการอนุรักษ์แหล่งน้ำ จำนวน 14 บทความที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจในการเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรมและเรื่องที่เกี่ยวข้อง

         สุดท้ายนี้ ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอให้ผู้อ่านทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปฏิบัติตนตามนโยบายด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้มีสุขภาพดี ที่สำคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยนะคะ เราจะผ่านวิกฤตการณ์โรคระบาดนี้ไปด้วยกันค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-19

ดูเล่มทุกฉบับ

Online ISSN: 2287-0326