วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ในระยะแรกทำการเผยแพร่บทความปีละ 1 ฉบับ โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร e-JODIL จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรตามเลขทะเบียน ISSN 2287-0326 (Online) และได้ปรับกำหนดการออกวารสารเป็น 2 ฉบับตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็น 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม จึงเริ่มดำเนินการจัดเรียงฉบับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

ประกาศเปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่

2022-01-31

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

การปรับเปลี่ยนนโยบายการพิจารณาบทความ และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเพื่อพิจารณาบทความ

2022-01-31

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการพิจารณาบทความ

โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ  (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน เพื่อสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง และได้ปรับอัตราค่าพิจารณาบทความ ดังนี้

 

- บทความภาษาไทย       บทความละ 4,000 บาท

- บทความภาษาอังกฤษ   บทความละ 7,000 บาท

- สำหรับบุคลากร มสธ.   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

(โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารคุณภาพที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นปีที่ 12 ฉบับที่ 1 แล้ว ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ที่มีนโยบายในการจัดการวารสารคุณภาพเพื่อยกระดับจากวารสารระดับชาติสู่วารสารระดับนานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการจำนวนมาก กองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นทีมงานที่ช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงเน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อให้วารสารได้เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

บทความในวารสารฉบับนี้มีจำนวน 15 บทความ เป็นบทความวิชาการจำนวน 2 บทความเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนทางไกล และการสื่อสารทางการตลาดผ่านการตลาดเชิงกิจกรรมสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์การ และบทความวิจัยจำนวน 13 บทความเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลเช่น การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ทักษะการรู้เท่าทันสื่อใหม่และพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กและไลน์ของนักศึกษา และผลการเรียนรู้ระยะไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการประชุมออนไลน์ ในรายวิชาทักษะรู้ดิจิทัล รวมถึงสมรรถนะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน ส่วนบทความด้านการสื่อสารได้แก่การสื่อสารเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์และนวัตกรรมได้แก่ การสร้างกลยุทธ์ต้นแบบแบรนด์พื้นที่ท่องเที่ยวรองในเมืองหลักและแนวปฏิบัติด้านการสื่อสารแบรนด์ในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยเทคโนโลยีเสมือน โมเดลการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมถึงบทความด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อและการใช้บริการต่อเนื่องของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ผลกระทบของหนี้ครัวเรือนต่อเสถียรภาพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการประเมินผลการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมภาคประชาชน

ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มดีขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจผ่านกระบวนการวิจัย ขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสาร ผู้จัดการวารสารและทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและยึดมั่นในคุณภาพทุกขั้นตอนของจัดทำวารสารนี้ ในสถานการณ์ที่ต้องยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด และขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24

โมเดลการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อรัญ สิงห์คำ, บำเพ็ญ เขียวหวาน, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, สมจิต โยธะคง

163-177

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2287-0326