วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning : e-JODIL) จัดทำขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิชาการ และข้อค้นพบจากการวิจัย และเป็นช่องทางในการสะสมองค์ความรู้ สู่การเป็นสังคมฐานความรู้ ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี มีกำหนดการออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

ประกาศเปิดรับบทความเพื่อเผยแพร่

2022-01-31

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) เปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

การปรับเปลี่ยนนโยบายการพิจารณาบทความ และอัตราค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเพื่อพิจารณาบทความ

2022-01-31

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการพิจารณาบทความ

โดยกำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ  (Peer Review) จำนวน 3 ท่าน

สำหรับอัตราค่าส่งบทความเพื่อพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

- บทความภาษาไทย       บทความละ 4,000 บาท

- บทความภาษาอังกฤษ   บทความละ 7,000 บาท

- สำหรับบุคลากร มสธ.   ไม่เสียค่าใช้จ่าย

(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

          วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวารสารคุณภาพที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการเป็นปีที่ 13  ฉบับที่ 1  (มกราคม – มิถุนายน 2566) แล้ว ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นวารสารกลุ่มที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2567 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ที่มีนโยบายในการจัดการวารสารคุณภาพเพื่อยกระดับจากวารสารระดับชาติสู่วารสารระดับนานาชาติ ทำให้ได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักวิชาการจำนวนมาก กองบรรณาธิการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบันมาร่วมเป็นทีมงานที่ช่วยคัดกรอง คัดสรรบทความที่มีคุณภาพเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม นโยบายในการบริหารจัดการวารสารยังคงเน้นกระบวนการประเมินคุณภาพบทความที่เข้มข้น จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาในบทความ เพื่อให้วารสารได้เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

               บทความในวารสารฉบับนี้มีจำนวน 15 บทความ เป็นบทความพิเศษสำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจด้านเศรษฐกิจเกี่ยวกับสองทศวรรษแห่งการสะสมทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศไทย และบทความวิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อหนี้สินของครัวเรือนในประเทศไทย ปัจจัยเชิงสาเหตุของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของโรงแรมในประเทศไทย ผ่านความสามารถเชิงพลวัตในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความสำเร็จในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และมาตรฐานตราสำหรับเครื่องประดับอัญมณีไทยในระดับโลก ส่วนบทความวิชาการเช่นเรื่องการผสานศาสตร์ละครกับวัฒนธรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2516-2519 นอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยหลายบทความเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้สื่อได้แก่ นวัตกรรมการสื่อสารสุขภาพเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างทีมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศ สังคมผู้สูงอายุไทยกับการสื่อสารนโยบายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจผู้สูงวัย การใช้สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง กรณีศึกษา: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2565 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ การพัฒนารูปแบบแพลตฟอร์ม “STOU Media for all” สำหรับการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนบทความที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับการพัฒนาทักษะการออกแบบสื่อตามทฤษฎีการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รูปแบบหลักสูตรโรงเรียนนวัตกรรมการศึกษา 4.0 พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

จากสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในสังคมปัจจุบัน การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจผ่านกระบวนการวิจัย ขอขอบคุณกองบรรณาธิการวารสาร ผู้จัดการวารสารและทีมงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและยึดมั่นในคุณภาพทุกขั้นตอนของจัดทำวารสารนี้ในสถานการณ์ที่ต้องยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด และขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน

บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 26-05-2023

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารเพื่อการสร้างทีมกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยสู่ความเป็นเลิศ

ณัฐพงศ์ สัมปหังสิต, สันทัด ทองรินทร์, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, อนุสรณ์ มนตรี

57-76

คณะรัฐมนตรีไทย พ.ศ.2516-2519

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

113-135

มาตรฐานตราสำหรับเครื่องประดับอัญมณีไทยในระดับโลก

พงศภัค พรมโลก, สุภาภรณ์ ศรีดี, ปิยฉัตร ล้อมชวการ, อริชัย อรรคอุดม

235-250

การผสานศาสตร์ละครกับวัฒนธรรมการศึกษาในศตวรรษที่ 21

เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์, สราวุฒิ ปิ่นทอง

16-28

ดูทุกฉบับ

Online ISSN: 2985-1149