ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม สามารถส่งบทความผ่านระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยบทความที่เปิดรับได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ