วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TCI กลุ่ม 1) เปิดรับบทความ

2022-06-02

วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (TCI กลุ่ม 1) ขอเชิญชวน ส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : อัตราการค่าธรรมเนียมตีพิมพ์เผยแพร่บทความลงวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวนเงิน 4,000 บาทต่อบทความ
(ชำระเมื่อทางวารสารฯ แจ้งผ่านการพิจารณาบทความเชิงคุณภาพเบื้องต้นก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ)
โดย ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสงขลา ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่บัญชี 691-2-36609-3 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินและแบบรับรองสิทธิ์มายังวารสารฯ ทางระบบออนไลน์ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ecbatsu/index หรือ E-mail: ecbajournal.tsu@scholar.tsu.ac.th หรือติดต่อกองจัดการวารสาร ได้ที่ 0-7431-7600 ต่อ 1805 หรือ 062-5956332 (คุณอนุกูล)