[1]
พรหมวงศ์ ศ. 2019. บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562. Education and Communication Technology Journal . 14, 16 (Jun. 2019), A1-A15.