[1]
บุตรฉุย ท. and บุตรฉุย พ. 2021. การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา . Education and Communication Technology Journal . 16, 20 (Jun. 2021), 74–91.