(1)
บุตรฉุย ท.; บุตรฉุย พ. การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา. ECT Journal 2021, 16, 74-91.