พรหมวงศ์ ศ. (2019). บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562. Education and Communication Technology Journal, 14(16), A1-A15. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043