บุตรฉุย ท., & บุตรฉุย พ. (2021). การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา . Education and Communication Technology Journal, 16(20), 74–91. Retrieved from https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977