พรหมวงศ์ ศ. บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562. Education and Communication Technology Journal , [S. l.], v. 14, n. 16, p. A1-A15, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043. Acesso em: 29 feb. 2024.