บุตรฉุย ท.; บุตรฉุย พ. การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา . Education and Communication Technology Journal , [S. l.], v. 16, n. 20, p. 74–91, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977. Acesso em: 29 feb. 2024.