บุตรฉุย ทิพย์ธิดา, and บุตรฉุย พัทธนันท์. 2021. “การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา”. Education and Communication Technology Journal 16 (20):74-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977.