พรหมวงศ์ ศ. (2019) “บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562”, Education and Communication Technology Journal , 14(16), pp. A1-A15. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043 (Accessed: 3 March 2024).