บุตรฉุย ท. and บุตรฉุย พ. (2021) “การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ”, Education and Communication Technology Journal , 16(20), pp. 74–91. Available at: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977 (Accessed: 29 February 2024).