[1]
บุตรฉุย ท. and บุตรฉุย พ., “การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ”, ECT Journal, vol. 16, no. 20, pp. 74–91, Jun. 2021.