พรหมวงศ์ ศ. “บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562”. Education and Communication Technology Journal, vol. 14, no. 16, June 2019, pp. A1-A15, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043.