บุตรฉุย ท., and บุตรฉุย พ. “การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา”. Education and Communication Technology Journal, vol. 16, no. 20, June 2021, pp. 74-91, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977.