พรหมวงศ์ ศ.ดร.ชัยยงค์. “บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562”. Education and Communication Technology Journal 14, no. 16 (June 30, 2019): A1-A15. Accessed March 3, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043.