บุตรฉุย ทิพย์ธิดา, and บุตรฉุย พัทธนันท์. “การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา”. Education and Communication Technology Journal 16, no. 20 (June 8, 2021): 74–91. Accessed March 3, 2024. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977.