1.
พรหมวงศ์ ศ. บทความสัมภาษณ์ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการศึกษาสำหรับประเทศไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 5.0 โดยสภาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน พ.ศ. 2562. ECT Journal [Internet]. 2019 Jun. 30 [cited 2024 Mar. 3];14(16):A1-A15. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/216043