1.
บุตรฉุย ท, บุตรฉุย พ. การออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา . ECT Journal [Internet]. 2021 Jun. 8 [cited 2024 Mar. 3];16(20):74-91. Available from: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ectstou/article/view/244977