https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/issue/feed Chophayom Journal 2020-06-29T19:22:26+07:00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา amporn789351@gmail.com Open Journal Systems <p>วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม</p> https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242574 Full Issue 2020-06-29T19:22:26+07:00 กองบรรณาธิการ วารสารช่อพะยอม amporn789351@gmail.com <p>ฉบับเต็ม</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242537 ปกใน 2020-06-29T11:04:16+07:00 กองบรรณาธิการ วารสารช่อพะยอม amporn789351@gmail.com <p>ปกใน</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242538 กองบรรณาธิการ 2020-06-29T11:04:17+07:00 กองบรรณาธิการ วารสารช่อพะยอม amporn789351@gmail.com <p>กองบรรณาธิการ</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242539 บทบรรณาธิการ 2020-06-29T11:04:17+07:00 amporn saengchaiya amporn789351@gmail.com <p>วารสารช่อพะยอม ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน เป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานวารสารวิชาการในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการ บทความงานวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอบทความทั้งหมด 7 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัยด้านมนุษย์ศาสตร์ 6 เรื่อง และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เรื่อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ Peer Review ทุกท่านที่ได้กลั่นกรองบทความทุกเรื่องเพื่อให้มีคุณภาพสร้างมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทกายใจผลิตวารสารโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นวิทยาทานเป็นการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ของแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็งนำสู่สาธารณชน รวมถึงการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย ท้องถิ่นอาเซียน และสากลสืบต่อไป</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242540 สารบัญ 2020-06-29T18:13:54+07:00 กองบรรณาธิการ วารสารช่อพะยอม amporn789351@gmail.com <p>สารบัญ</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2020 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242275 “Morlum Pheefah” Wisdom of treatment in Konsawan village 2020-06-29T11:04:18+07:00 Wutthisit Jeerakamon wutthisit.rmu@gmail.com <p>The objectives of the study “Morlum Pheefah” Wisdom of treatment in Konsawan village were; to study the Morlum Pheefah and the ceremony of Morlum Pheefah (spirit medium) in Konsawan village, Konsawan district, Chaiyaphum province. The data collected from 16 purposive sampling interviewers included; 6 well - informed person, 2 performers and 8 ordinary people, all of interviewer related with Lam Pheefah ceremony of Moolam Ampruan. The research instruments included the interview form, observation form. The data were collected from documentary and fieldwork. The result of the study was shown in descriptive analysis. This research found that: Mrs. Ampruan Phanthong is a Morlum Pheefah (spiritualist) who is respected in Konsawan village. She was inherited of spirit from Mrs. Cho Tangphong, her grandmother. The music instrument which used in Lum Pheefah ceremony is Caen (Laos reed mouthorgan). It is a single Caen that use to bowl for harmonizing with dance. Lai Caen (Caen tune) which the musicians used are Lai Long, Lai Lum and Lai Nokseangsaewbinsern. The treatment ceremony are included; giving or offering the betel nut, dancing for predictation, Pheefah engage respectfully, predication with egg, mind consoling and finally, dancing for consecrate and farewell that ended the ritual treatment ceremony of Lum Pheefah.</p> 2020-06-28T22:52:33+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242190 The Creation of Painting : Ways of Life in Isan Rural Areas and Colorful Imagination of Happiness in Former Times 2020-06-29T11:04:19+07:00 Theerawat Klaewklong Theerawat2304@gmail.com <p>This creativity of Arts thesis exhibition, entitled Ways of Life in Isan Rural Areas and Colorful Imagination of Happiness in Former Times, was inspired by a peaceful way of life and simple style of living in rural areas. People there commonly employ interdependence among pure nature and environment which help support their subsistence cultivation for the living based on the culture inherited for a long time. This has been a cultural capital created from wisdom of people and has influenced their lifestyles up till now. From the above mention, it made the author impressed and then always goes out for somewhere with the feeling of suburban areas or the atmosphere of rice fields which contain natural farms that bring calmness. Due to the nature and the simple way of life which provide cozy, comfortable and calm feelings in mind, the inspiration was thus originated in creating artwork. The creation was done under the main purposes to study the peaceful way of life, surrounded by fertile nature and environment, which is based on good tradition, and to publicize the artwork to people in general in terms of exhibition. The result of creation showed that the story and content from the impression happened in real experiences was communicated through analysis thinking process combined with imagination in creativity. This originated the artwork in semi-abstract forms using Acrylic painting technique on canvas in order to make the atmosphere expressing peaceful life and the beauty of natural environment in Isan rural areas. The artwork was thus created indicating its own identity and can reflected the relation between the core concept and creativity for better completion. Keyword : Painting creation, Isan local life, imagine, color of happiness</p> 2020-06-28T23:11:49+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242215 The Painting Creation for Furniture Decoration Named “Mai Leuay” (Ivy) 2020-06-29T11:04:20+07:00 Ponsawan Jandahong Pornsawan23052530@gmail.com <p>This painting creation for furniture decoration has named “Mai Leuay” (ivy). Concept of this painting is natural ivy that has various beauties included bud flower, blooming flower, falling flower and other parts of ivy such as Petrea volubilis, Drunken sailor and Bengal clock vine. All relative information and something that making the idea, feeling and imagine bring to various beautiful painting. The painting has been to blend with concept its cause to be a painting for wood furniture decoration named “Mai Leuay” series. It is showing the beauty of ivy that is the inspiration to making this painting. This painting will increase the beauty and value to the furniture. The look of painting focus on the blending of imagination and nature that important part of beauty. This painting has technique, method, process from data analysis until the process completed according to the goal. Keywords: Panting creation, Decoration, Wood furniture, Ivy</p> 2020-06-28T23:25:03+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242258 The Development of Spelling Abilities in Writing Thai Language Exercises for Prathomsuksa 6 Students Maha Sarakham University Demonstration School (Elementary) 2020-06-29T11:04:21+07:00 Jintana Chanwongsanit Jintana.chan22@gmail.com <p>The purposes of the research were: 1) develop the spelling abilities in writing Thai language exercises for Prathomsuksa 6 students to have the efficiency criteria 80/80 2) compare the pretest – posttest learning achievement through spelling abilities in writing Thai language exercises for Prathomsuksa 6 students, and 3) study the satisfaction of the students on spelling abilities in writing Thai language exercises for Prathomsuksa 6 students The sampling were 37 students from Prathomsuksa 6 student class 6/3 Mahasarakham University Demonstration School (Elementary) in first semester, academic year 2019. They were selected by purposive sampling. The research instruments were spelling abilities in writing Thai language exercises, the achievement of spelling abilities in writing Thai language test 30 subjective questions and the satisfaction questionnaire. The statistic for data analysis were percentage, mean and S.D. Finding of the study were as follows: 1) The efficiency of spelling abilities in writing Thai language exercises for Prathomsuksa 6 students to have the efficiency criteria 83.81 /82.88 so spelling abilities in writing Thai language exercises had efficiency more than 80/80. 2) Students had the achievement learning through spelling abilities in writing Thai language exercises for Prathomsuksa 6 students posttest were higher than pretest 32.07 percent. 3) The students had satisfied on spelling abilities in writing Thai language exercises<br>for Prathomsuksa 6 students in the highest level on average 4.65 Keywords: Development, student, Writing</p> 2020-06-28T23:42:14+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242257 The Development of English Writing Skill Exercises by Using Local Information of Maha Sarakham Province for Fourth Grade Students 2020-06-29T11:04:22+07:00 Pennapa Matwangsaeng lam_aom@hotmail.com <p>The purposes of this research were to: 1) develop and access the efficiency of communicative English writing skill exercises to meet the efficiency criteria of 80/80 2) study the communicative English writing skill exercise by using local information of Maha Sarakham Province, 3) evaluate and the students’ opinion toward improve the communicative English writing skill exercise. The samples consisted of 25 fourth grade students studying during the second semester in the academic year 2019 of Maha Sarakham University Demonstration School (Elementary). The duration of the research implementation covered 16 hours by using one group pretest – posttest design. The research instrument used to collect data were 1) the communicative English writing skill exercise 2) an achievement test 3) a questionnaire inquiring student’s opinion toward the communicative<br>English writing skill exercise. The data were analyzed by using means, standard deviation, t-test dependent and content analysis. The results of this research were: 1. The communicative English writing skill exercise consisted of a preface, an instruction for the teachers and the students, a pretest and a posttest. Five units of practice are 1) My beloved hometown 2) My favorite food 3) My Job 4) How can I go somewhere 5) What can you do in this place?. The efficiency of the writing skill exercises met the efficiency criteria of 85.15/81.20 2. The students’ writing skill pretest and posttest outcome in English writing skill exercises was found significantly different at .05. 3. The fourth grade students revealed their positive opinions about the communicative English writing skill exercises at the high level. The students are more skillful in writing skill and better in understanding vocabulary. The average ( <img title="\bar{x}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{x}"> = 2.81, S.D. = 0.42) Keywords: Skill Exercise, The Development of Exercise, English Writing Skill, Local Information</p> 2020-06-29T00:00:35+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242264 The Impact of Grammatical and Syntactic Knowledge on Writing Improvement 2020-06-29T11:04:24+07:00 Sooksil Prasongsook sooksilp@gmail.com <p>The purposes of this research were to investigate the improvement in grammatical andsyntactic knowledge resulted from integrating grammar and syntax exercises in paragraph writing activities; the correlation between grammatical and syntactic knowledge and writing achievement; and the effect of grammatical and syntactic knowledge on writing effectiveness, in terms of fluency and accuracy. The participants of this study were 31 third year English majored teacher students from the Faculty of Education enrolling Formal Paragraph Writing Course in the first semester of the academic year 2017. Research instruments included 2 grammar pre-tests and post-tests, and paragraph writing pre-test and post-test. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, paired samples t-test, and Pearson product-moment correlation. The study found that grammar knowledge of students in both discreate points and syntax were significantly improved at the .05 level of statistic. The positive correlation between grammar scores and paragraph scores was found significant at the .05 level of statistic. Grammatical and syntactic knowledge had a positive impact on writing fluency and accuracy among students in the medium-grade and high-grade groups. Keywords: Grammatical Knowledge, Syntactic Knowledge, Writing Improvement, Writing Fluency, Writing Accuracy</p> 2020-06-29T00:13:53+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242304 Book Review “Lanna Guardian Spirit : From the Ghost Tower to the Statue, Shrine and Monument” 2020-06-29T11:04:25+07:00 Isara Treepunya hereaum1979@gmail.com <p>ปรากฏการณ์ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ อาทิ เรื่องผีจิตวิญญาณ ร่างทรงองค์เทพ หรือ การทรงเจ้าเข้าผี ฯลฯ เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยก็ตาม แต่ความเชื่อและบทบาทของสิ่งเหล่านี้ที่มีต่อผู้คนกลับมิได้จางหายไป มิหนำซ้ำความเชื่อเหล่านี้กลับได้แพร่กระจายขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางผ่านโลกออนไลน์และสื่อสังคมสมัยใหม่ พร้อมกับมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมอีกด้วย มีการศึกษาทางวิชาการและให้ความสนใจต่อการดำรงอยู่และบทบาทหน้าที่ของความเชื่อเรื่องผีหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะหนังสือที่โดดเด่นและน่าสนใจเรื่อง “ผีเจ้านาย” ของ ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545) ที่ศึกษาการดำรงอยู่และความสัมพันธ์ของการทรงผีเจ้านายในระบบความเชื่อและศาสนาของล้านนาโดยใช้ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่นิยม หนังสือเรื่อง “ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤตการณ์ของความทันสมัย ในสังคมไทย” ของสุริยา สมุปคุปติ์ และคณะ (2539) ที่ศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์การทรงเจ้าเข้าผีในสังคมเมืองผ่านกรอบคิดเรื่องอำนาจและวาทกรรมของฟูโกต์ (Michel Foucault) หรือ “เจ้าที่และผีปู่ย่า : พลวัตของความรู้ชาวบ้าน อำนาจและตัวตนของคนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นงานรวบรวมข้อเขียนต่าง ๆ ของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555) เกี่ยวกับระบบความเชื่อเรื่องผีและพิธีกรรมในท้องถิ่นภาคเหนือในฐานะที่เป็นความรู้หรือปฏิบัติการในการต่อสู้ช่วงชิงและผลิตความหมายใหม่ของชาวบ้าน ชุมชนที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนงานของนักวิชาการทางประวัติศาสตร์อย่าง นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในเรื่อง “ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.5” (2536) เป็นต้น</p> 2020-06-29T00:26:39+07:00 Copyright (c) 2020 Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/242536 คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ 2020-06-29T00:43:54+07:00 กองบรรณาธิการ วารสารช่อพะยอม amporn789351@gmail.com <p>วารสารช่อพะยอมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระเป็นงานที่ทบ ทวนความรู้เดิม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่รวมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งอยู่ในรูปแบบงานเขียน 3 ประเภท คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด ๆ บทความต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้</p> 2020-06-29T00:00:00+07:00 Copyright (c)