Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom <p>วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม</p> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม en-US Chophayom Journal 1513-5462 Recommendations for authors https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/273924 <p>วารสารช่อพะยอมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระเป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งอยู่ในรูปแบบงานเขียน 3 ประเภทคือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ บทความต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้</p> Editorial Board Chopayom Journal Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 344 357 Editorial https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/273913 <p>Editorial</p> Amporn Saengchaiya Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 Contents https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/273914 <p>Contents</p> Editorial department Chopayom Journal Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 Cover https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/273910 <p><strong>วารสารช่อพะยอม CHOPHAYOM JOURNAL</strong><br>ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2567<br>ISSN 1513-5462 / ISSN 2730-1826 (online)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br><strong>วัตถุประสงค์</strong><br>1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขา<br>สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา<br>2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขา<br>สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา<br>3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการ<br>ในรูปแบบบทความวิชาการ<br>4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้สาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์<br>และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา<br><strong>ที่ปรึกษา :</strong><br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน รองคณบดี<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา แก่นสมบัติ รองคณบดี</p> Editorial department Chopayom Journal Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 Kaen Isan Wat: Integrated Learning Space for Secondary School Students through the Creation of Local Culture-based Theatre https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271596 <p><span class="fontstyle0">This article presents the Kaen Isan Wat Project, which operated from 2019 to 2023. Its primary objective is to examine, analyze, and elucidate the principles and practices of the project. The Kaen Isan Wat Project integrates theatre arts, education, and local culture by establishing theatre production areas for secondary school students in northeastern Thailand. The author employed a method to gather information from various sources and applied the concept of theatre to integrate learning management as the analytical framework. The study's finding revealed that the Kaen Isan Wat Project has developed activity based on annually established questions and concepts. Theater-making workshops were conducted to impart fundamental knowledge to students and to enable them to utilize local community areas as learning bases through the integration of two forms: intradisciplinary and interdisciplinary. Notably, the project has sparked a creative phenomenon in secondary school students, unlike other student theatre competitions organized by the Ministry of Education in Thailand. Students are encouraged to explore their potential, including crafting local narratives that deeply reflect community cultural values. This creative youth theater initiative offers a new alternative to the prevailing stories and dramas in Thai society.<br /><br /><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>Applied Theatre, Local Cultural-based Theatre, Integrated Learning, Kaen Isan Wat</span></p> Pachaya Akkapram Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 299 323 Mudmee Weaving: Preserving the Artistic Tapestry of Life in Songkwae Town https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272500 <p><span class="fontstyle0">Mudmee weaving is a traditional art of weaving indigenous fabric. It involves weaving fabric from threads that have undergone a process of tie-dyeing before being woven to create patterns and colors according to preference. This article focuses on presenting the unique beauty of Mudmee silk fabric from Ban Muang Hom, Wang Thong District, Phitsanulok Province, also known as "Songkwae" town. This fabric is a cultural heritage product reflecting the local wisdom and pride in the hometown, which is manifested through distinctive patterns of the Lanna region, especially the peacock feather pattern, chicken comb pattern, Songkwae pattern, flowing water pattern, or Nan river pattern. These patterns are like the streams of the heart that never cease to flow, continuously accompanying the flow of time, becoming intertwined lives. The concept of the "cultural stream" is reflected in interviews with experts, weavers, local fabric weaving wisdom, and local fabric collectors, explaining the deep meaning and significance hidden in the fabric patterns, and the factors that contribute to the beautiful way of life, akin to delicately threading a needle onto fabric to embroider and weave. The intrinsic identity of spiritual value emerges in a tangible form, or in other words, it is the creation of methods that can sway or awaken people's consciousness to the value of beauty in every moment of reminiscing about their native homeland.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> <span class="fontstyle2">Mudmee Weaving, Preserving the Artistic Tapestry of Life, SongKwae town</span></span></p> Thamonwan Sangnak Krishna Honguten Preecha Thaothong Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 324 343 Editorial Board https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/273911 <p>Editorial Board</p> Editorial Board Chopayom Journal Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 From Silk Traditions of Ancient Kui People to Creation of Folk Dances Performance: 'Klaemor Kui Takhian https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271671 <p><span class="fontstyle0">The objective of this research was to study the background of Kui people silk culture and the creating of traditional dance performance at Ban Takhian, Samrong Thap, Subdistrict Samrong, Thap District Surin Province. This was a qualitative research. Collecting data by non-participant observation, structured and nonstructured interview, and focus group. The data was analyzed by descriptive.<br /></span><span class="fontstyle0">The results of the study found that Kui people silk culture was the wisdom of dyeing fabric from ebony. There were 8 steps in this process. Originally, it was only worn for rituals. Nowadays, we have made ebony-dyed fabric into shirts and skirts which integrated from traditional embroidery with modern knowledge in modern pattern design. Embroidery was added to clothings to be worn during traditional merit-making ceremonies in the village. In order to enhance the level of local wisdom, clothings with embroidered patterns in silk was used in traditional dancing performances which was called Galmoguitakhian. Galmoguitakhian created the dancing performance inspired by the study of the Ban Takhian Gale rituals. It was created for treatment. The ritual was consisted of 7 steps. The dancing were designed from the manners of the ancestor ghost which invited into the medium and also imitated the manners of elephants and horses in the forest. There were 55 dancing patterns that divided into 3 phases. The first phase was the situation of the patient who asked the medium to consider the symptoms and the treatment which consisted of 33 dancing patterns. The second phase was about the communication between the medium, the deities and the ancestor ghost that invited to dance in the holy place which consisted of 6 dancing patterns. The third phase showed the methods of treatment which consisted of 16 dancing patterns.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>Folk Dance, Klaemor Kui Takhian, Embroidering, Creativity</span></p> Yuwadee Ponsiri Autcharapron Suktong Poom Sartsin Supawadee Luangklan Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 1 23 The Study of the Khanetchaturathee Festival: Thevawalai Phra Phiknet at Huai Khwang Intersection Ratchadaphisek Road , Huai Khwang District, Bangkok, towards the Creation of Contemporary Art Innovations, the Chaturathee Khanesuan https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272585 <p><span class="fontstyle0">The objectives of this study were. 1) to study the Ganesh Chaturthi festival. Case study: Lord Ganesha temple. Huai Khwang Intersection Ratchadaphisek Road, Huai Khwang District, Bangkok and 2) to create innovations in contemporary dance, Chaturatheekanesuan series. This was a qualitative and creative research. Data was collected by interview, observation documentary textbooks, related research and including various electronic media. Including various electronic media. It was creative analysis.<br /></span><span class="fontstyle0">The results found that 1) Ganesha Chaturthi Festival, which celebrating the establishment of Lord Ganesha, who is regarded as the first deity. 2) to create works in the field of Contemporary dance, Chaturathikaneshvara series, consisting of new lyrics and melodies, costume design, make-up, dance process design, line design, including stage design for the performance in order to convey a concrete message through the form of the Chaturthika Ganesha performance.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords : </span></strong>Ganesh Chaturthi Festival, Lord Ganesha Shrine, Ganesh Chaturthi Festival</span></p> Sunisa Potisansuk Chalisa Khawnsiri ThanaKorn Thavati Rinrada Khamphaeng Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 24 44 Creative Performance as Amarin Sakka Chetiyachulamani https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272658 <p><span class="fontstyle0">This research aims to present the story of Phra Chulamani pagoda through the process of creating works in Isan folk dance, Amarin Sakka Chetiyachulamani series. It was a creative research. Data collected by documentary, related research, research tools, population and key informants.<br /></span><span class="fontstyle0">The result of the research found the knowledge about Phra Chulamani pagoda. The base of this pagoda was big and made of black gem. The middle to the top of the pagoda was made of gold and decorated with 7 gem. The golden wall was decorated with the flags beautifully. This pagoda was built for worship the deities in the heaven. Amarin Sakka Chetiyachulamani performance inspired by the travelling of Indra and his followers to pay homage to Phra Chulamani pagoda by bringing fried rice, incense sticks, candles, incense, lamps and offerings. Moreover, he took the musical instruments to play and make offerings around the pagoda through the creative process of dance to make it visible and concrete, creating a performance, namely dance steps that the creator had designed newly by using a total of 36 actors. The performance is divided into 3 parts. The first one shows the meeting at the Suthammathevassapa hall in order to pay homage Phra Chulamani pagoda. The second part show the parade of Lord Indra and his followers coming to pay homage to Phra Chulamani pagoda. Finally, showing the fanfare playing music for offerings and the moral teachings of Phra Chulamani pagoda. The Lord Buddha dresses in new clothing designed by the creator and beautiful makeup in the style of dancing. Performance equipment includes high instruments and Lan Chang-style worship equipment, Isan musical instruments and use the melody of Isan music patterns mixed with traditional music.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>Creative dance, Amarin Sakka Chetiyachulamani</span></p> Ketkanokwan Dongyen Jadesada Ludondom Thanawut Srikhumlek Arthitaya Rodkerd Pimwalan Polhong Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 45 62 The relationship between humans and nature in the anthology “Writing the Land” by Naowarat Phongpaiboon : Analysis from Ecocritical Approach https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/273093 <p><span class="fontstyle0">This article aims to study the relationship between humans and nature in poetry. “Writing the Land” by Naowarat Phongpaiboon according to the guidelines for studying ecocritical literature. The results of the study found relationships between humans and nature in 5 characteristics: 1) Relationships in such a way Humans adapt to nature 2) Relationships in such a way Humans control nature 3) Relationships in such a way Nature harms humans 4) Relationships in such a way Humans destroy nature 5) Relationships in such a way Humans yearn for nature in the rural way. At the same time, it also shows that natural disaster events are all a result of human behavior. including encroachment and destruction of natural areas or the development of industries that release wastewater and greenhouse gases causing nature to be unbalanced. Various disasters That happened is therefore a clear indicator of the effects of destructionhuman nature This is because humans and nature are connected and interact together to form a bond of life that cannot be separated. When something changes, it has an impact on life on Earth that depends on nature<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keyword : </span></strong>Human and Nature, Ecocriticism, Poetry, Kian Paen Din</span></p> Thanakorn Jewsuwan Suwannee Thaongrod Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 63 87 Development of a Handbook for the Supervision of Primary School Teachers in Maha Sarakham Province Parcticipating in the Language and Professional Competencies Development Project https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270497 <p><span class="fontstyle0">The major objectives of the research were to 1) develop a handbook for the supervision of primary school teachers in Maha Sarakham Province participating in the language competency development and professional competency development project, 2) assess quality of the handbook for the supervision of primary school teachers in Maha Sarakham Province, 3) develop intruments relating to instructional management of the primary school teachers in Maha Sarakham Province, and 4) assess quality of the instruments relating to instructional management of the primary school teachers in Maha Sarakham Province. The target population was two experts in English, two experts in curriculum and instruction and one expert in educational supervision. They were selected by purposive sampling technique. Research instrument included a handbook for the supervision, an assessment form of handbook quality, instruments relating to instructional management and an assessment form of the instruments relating to instructional amanagement. Data was collected by documentary studies and assessment of the handbook and instruments for educational supervision. The data was analysed through statistical procedures: mean and standard deviation. The research results showed that 1) the handbook for the supervision consisted of four parts: 1) introduction, 2) literature reviews, 3) procedures of the supervision and 4) instrument for the supervision. 2) The findings indicated that the average accuracy and appropriateness of the handbook for the primary school teachers in Maha Sarakham Province parcticipating in the language competency development and professional development project was at avery high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />= 4.80 S.D. = .66). 3) The research findings showd that the instruments relating to instructional management consisted of lesson plans, an assessment form of learning test and evaluation, an observation form of teacher’s speech behavior, an checklist observation form of learning management and an rating observation form of learning management behavior. The findings indicated that the average accuracy and appropriateness of the instruments relating to instructional management for the primary school teachers in Maha Sarakham Province was at a very high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />= 4.91 S.D. = .66)<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle3">Keywords: </span></strong>Handbook for the Supervision, Primary School Teachers, Maha Sarakham Province, Language and Professional Competencies Development</span></p> Narongrit Sopa Nikorn Pattalaka Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 88 120 The Development of Electronic Book in Poetry Writing for Students of Rangsit University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270426 <p><span class="fontstyle0">The purposes of this research were to develop an E-book for the Poetry Writing course, to study the learning achievement and to survey students’satisfaction after using The E-book. The research samples of this study were 12 undergraduate students of Rangsit University who enrolled in Poetry Writing subject (THA 312) in the semester 1 of the academic year 2022. They were selected by purposive sampling. The instruments used in this research were as follows: 1) the E-book for the Poetry Writing. 2) Pretest and Posttest and 3) Questionnaire asking students’ opinions. The research was conducted by having students to try out the E-book for the Poetry Writing. The data were collected and analyzed by the use of mean, percentage, standard deviation and T-test.<br />The results of this research indicated that the E-book for the Poetry Writing course has the efficiency value of 81.25/82.78 level which met the standard criteria. The average scores of the achievement of students after using the E-book were higher than before using the E-book are significantly different at .05, and the students’ satisfaction from studying the E-book in overall was good. Study findings suggest that this E-book for the Poetry Writing course can be used to broaden the knowledge of students.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>E-Book, Poetry Writing, Rangsit University</span></p> Rapeephan Petchanankul Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 121 138 Enhancing Translators in the Eastern Economic Corridor: a Training Program for Workplace-Specific Translation and Interpretation https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272787 <p><span class="fontstyle0">The Eastern Economic Corridor (EEC) is an area with foreign investment and world-famous tourist attractions, so there is an increasing demand for translators in the area. This research aims to develop a training program to enhance translation and interpretation capabilities for language translation practitioners in workplaces in the EEC area and to develop a new generation of language translation practitioners who specialize in the context of the EEC area. The research methodology included developing a training program to enhance the competencies of translators, which consisted of training content in 8 topics and 3 field study trips to local communities. This training program covers the development of knowledge, skills, attitudes, personality traits, and motivation to become a translator. The research participants included 16 undergraduates and graduates in Korean, Chinese, Japanese, and English. The participants underwent the training program and worked on translation tasks for 10 months. They were assessed for their development in 7 areas of competency by their advisor and themselves at the beginning and end of the project. The research results found that the participants were satisfied with the training program and had better development results in all 7 areas of competency. The participants are, therefore, equipped with both hard skills and soft skills to become translators in workplaces in the EEC area. However, the results reflect that the communication and collaboration competency is still a major challenge for translators for future work.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> <span class="fontstyle2">Eastern Economic Corridor, Translation, Interpretation, Competency Development</span></span></p> Todsaporn It-ngam Piyaporn Pornsuriya Phanphaka Rungruang Haworth Korapat Pruekchaikul Suparak Techacharoenrungrueang Pansek Arthornturasook Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 139 164 Happy Organization in Schools Under The Secondary Educational Service Area Office 1 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272334 <p><span class="fontstyle0">The objectives of this research are to study and compare teachers' opinion about happy organization in schools under the Secondary Educational Service Area Office 1 classified by the qualifications, teaching experience, and school group. The sample groups used in this research are teachers in schools under the Educational Service Area Office 1, in the academic year of 2023. The stratified sampling method was used based on the tables of Cohen with a total of 357 samples. The research instrument was a 5-level scale questionnaire with 42 items. The index of item Objective Congruence (IOC) was found between 0.8-1.00. The discriminant power values for every item were 0.20 or higher .and The reliability obtained from finding Cronbach’s alpha coefficient was equal to .977. The statistics used in the data analyses include frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, Independent Sample t-test for data classified by academic rank and One-way ANOVA for data classified by work experience and school group. If it is found that there is a statistical significant difference at the .05 level, the difference in mean scores will be compared by pair using Scheffe's post hoc comparisons method<br /></span><span class="fontstyle0">The research findings are as follows: 1) Teachers have positive overall perception on the happy organization in schools under the Educational Service Area Office 1, overall and in each aspect at a high level. It is arranged in the hierarchy level from the highest to the lowest; knowledge and love for learning, compassion, happy and harmonious social environment, moral integrity, good health, supportive family, prudent financial management, and relaxation. 2) The results of comparing teachers’ opinion regarding the happy organization in schools under the Educational Service Area Office 1 are as follows: 2.1 Teachers with different academic qualifications share a similar overall perception of the happy organization in schools under the Educational Service Area Office 1. There is no significant difference overall and in each aspect. 2.2 Teachers with work experiences share a similar overall perception of the happy organization in schools under the Educational Service Area Office 1. There is no significant difference overall and in each aspect. 2.3 Teachers working in different groups of schools have varying opinions regarding the happy organization in schools under the Educational Service Area Office 1, overall and in each aspect. The significant difference was at the .05 level.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>happy organization, happy organization in schools, happiness in working</span></p> Porntip Thongwiset Supawadee Lapcharoen Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 165 190 The Development of Kaedum Community Cultural Capital Using Collaboration Mechanism for Community Econnomic Development https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272750 <p><span class="fontstyle0">This research objective is to create a cultural capital database using cultural mapping to promote the value of arts and culture, with the aim of increasing community income through the development of cooperation mechanisms and cooperation plans with the main sectors as follows: 1) Local Administrative Organizations, 2) 13 Communities in 5 sub–districts, 3) Artists and craftsmen 4) Private sectors 5) Academic researcher 6) Government agencies 7) Civil society organizations. Through the management of arts and cultural capital, the development of entrepreneurs, cultural enterprise development, and the development of arts-cultural products and services, lead to the growth of grassroots economic value, elevating local consciousness towards societal resilience that can be economically assessed reasonably. The operational plan is divided into 5 phases. The underlying concept used in the research is Engage-Enrich-Enhance, which drives cultural capital for area development based on cooperation. The operations resulted in 32 cultural products and services, categorized into 15 cultural products and 17 cultural services. <br />The study found that the cultural capital appears mostly in the category of traditional craftsmanship, local literature, natural resources, architecture, knowledge and guidelines related to nature and the universe, social norms, ceremonies, festivals, art performances, and historical sites. In terms of strengthening cultural capital values through cooperation mechanisms, various sectors including the government, communities, private sector, and civil society organizations have participated. Furthermore, the project has generated social returns and investment returns, with the value of changes resulting from the project over 5 years from 2021 to 2025 showing a Social Return on Investment (SROI) of 3.79 Baht per 1 Baht investment, and a Return on Investment (ROI) which is a net profit from products and services developed by the project showing an investment return rate of 44.16%. In summary, cultural capital plays a crucial role in community economic development. Community participation through integrating cultural capital as a bridge to community activities, leading to shared learning and driving sustainable community self-reliance.<br /><br /><strong>Keywords:</strong> <span class="fontstyle2">Product Design, Cultural Capital, Cultural Mapping</span></span></p> Pondej Chaowarat Samonwan Worrakarn Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 191 212 Exploring Out-of-Class English Frequency and Preferences A Students https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272458 <p><span class="fontstyle0">Out-of-class English language learning plays a crucial role in enhancing language proficiency and fostering learner autonomy (Benson, 2011). Moreover, it allows students to take control of their language learning journey and develop lifelong skills beyond traditional classroom settings. This study investigated the frequency and preference of out-of-class English learning activities among English major students at Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand. Applying purposive sampling, 249 students participated in the survey. A questionnaire, adapted from Cheng (2015) and Sun (2016) and translated into Thai, was employed. The analysis included the calculation of mean and standard deviation, with interpretation based on the Likert scale. The findings revealed that participants demonstrated a moderate frequency of participation in out-of-class activities. In terms of preferences, participants showed a neutral level of preference for out-of-class English learning activities.<br />In conclusion, the findings suggest that students should be encouraged to engage in out-of-class English language learning by suggesting different activities. It is important to find a balance between what students like and what they don't like for better language learning outside of the regular class.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>out-of-class activities, English language learning, English major students</span></p> Pinyada Wiriya Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 213 227 Gaocheng Palace Lantern: Cultural Value and Commercialization of Chinese Folk Art in the 21st Century https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/272851 <p><span class="fontstyle0">The main object of this study is Gaocheng Palace Lantern, and the main objectives of the study include the following three points. Firstly, study the historical evolution of Gaocheng palace lanterns. Secondly, this study aims to analyze the impact of the commercialization process on the dual dimensions of "art" and "social process" of Gaocheng palace lanterns. By studying the process of commercialization of Gaocheng palace lanterns, this study aims to fill the gap in the development of commercialization of Gaocheng palace lanterns after the 21st century. Finally, analyzing the cultural value of Gaocheng Palace Lantern as a folk art in the process of commercialization and the pros and cons of commercialization, the final conclusion is that Gaocheng Palace Lantern as a folk art has both benefits and drawbacks in the process of commercialization. This article uses qualitative research methods to conduct in-depth research on the commercialization of palace lanterns in Gaocheng, Hebei Province, based on literature review, field research, and interviews. Commercialization is a popular concept in economic research, and the content of this study will expand the scope of this concept. At the same time, it will provide reference and inspiration for other researchers, enriching the theoretical system and research methods in related fields.<br />Folk art is the accumulation of traditional Chinese culture for thousands of years, and is a product of aesthetic significance created by our ancestors through practical life. It is a perfect combination of technology and art. As a treasure of Chinese culture, the craftsmanship spirit of the palace lamp makers in Gaocheng is extremely precious in today's society. Gaocheng Palace Lanterns have strong local characteristics. During festivals, every household and street has red lights hanging high. At the same time, there are also activities such as sightseeing and guessing lantern riddles, which are very interesting.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>Gaocheng Palace Lantern, Chinese Folk Art, Commercialization</span></p> Wang Kun Kanokwan Nithirattapat Liying Feng Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 228 249 Folk art : Minquan “painting tiger Village” The dissemination and reflective study of traditional painting skills https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270630 <p><span class="fontstyle0">The three purposes of this research can be outlined as follows:1)To study historical background of Minquan painting of folk art in China. 2) To study current sittuations and problems of Minquan“ Painting Tiger Village”.3) To present guidelines for protection and development of Minquan“ Painting Tiger Village” In order to maximize first-hand information and conduct in-depth research, this study used qualitative research supported by participatory research, and surveys, observations and data from relevant literature and fields.Respondents included: 1) 4 Key Informant. 2) 12 Casual Informant. 3) 20 General Informant.<br />The results show that the folk art needs to explore new development paths from the establishment of the subject position, the protection of the living environment, and the excavation of universal elements.However, insufficient attention is still paid to the protection of folk art.The research subject of this paper, "Painting tiger Village", was originally a typical poor village on the eastern Henan plain, and the villagers have always maintained the tradition of folk painting.From the embryonic period of the 1960s to the 1960s and 1970s, a group of peasant painters in the village tried to change the poor and backward life difficulties through their own artistic talents, and finally achieved success. With the rapid development of the society, the village is facing a severe test, and various problems come one after another, which greatly restricts the development of folk art. People's attention is more on whether the economic benefits can be obtained, and what is the essence of the development of Huhu Village, which leads to the bottom soon after the rise.<br /><br /></span><span class="fontstyle0"><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>Folk Art : Minquan Painting Tiger Village, The dissemination, Reflective Study, Traditional Painting Skills</span></p> Wang Yaxing Sastra Laoakka Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 250 271 Content and Language Use Found on the Facebook Page “Kru Sao Wao Puen” (Gossip Miss Teacher) https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271860 <p><span class="fontstyle0">The objective of the present article is to study the content and language use found on the Facebook page “Kru Sao Wao Puen” (Gossip Miss Teacher) by collecting data from posts from January 1 to December 31, 2022. There are 912 posts in total. The finding reveals that, in terms of content, the most common topic found is teacher’s personal lives. The content on the topic of teachers’ duties, on people involved in educational institutes, announcements, and public relations content were also found, respectively. The topic of content that was least found was economy and teacher welfare. In terms of language, the use of local dialects was the most common. Punctuations, foreign language words, deviance of parts of speech in Thai language, acronyms, special typos, repetition, exclamation, metaphor, symbols, rhyme, and homonyms were found, respectively. The least common language use found was hashtags. In the studies on the use of images, the most common use of aliases was found, followed by aptitude, simile, hyperbole, metaphor, metonymy, reference, symbol, axiom, and paradox, respectively, and the least common was hyperbole. The results of the study reflect that language influences communication and how stories are conveyed by people to a group of people interested in the same topic by using a communication style that is outstanding and unique to create a memorable image for the receivers to create changes in the group by using interesting content and language.<br /><br /><strong><span class="fontstyle2">Keywords: </span></strong>content, language use, social media, Facebook page “Kru Sao Wao Puen” <br /></span> </p> Chiamchai Sairat Mudjalin Luksanawong Copyright (c) 2024 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-04-30 2024-04-30 35 1 272 298