Chophayom Journal https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom <p>วารสารช่อพะยอม เป็นวารสารในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม</p> คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม en-US Chophayom Journal 1513-5462 Recommendations for authors https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271466 <p>วารสารช่อพะยอมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีนโยบายส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเชิงวิชาการ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระเป็นงานที่ทบ ทวนความรู้เดิม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ซึ่งอยู่ในรูปแบบงานเขียน 3 ประเภท คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ บทความต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามที่กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้</p> Editorial department Chopayom Journal Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 321 334 Cover https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271469 <p>วารสารช่อพะยอม CHOPHAYOM JOURNAL<br>ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2566<br>ISSN 1513-5462 / ISSN 2730-1826 (online)<br>หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม<br>วัตถุประสงค์<br>1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการสาขา<br>สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา<br>2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในสาขา<br>สหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา<br>3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการและผู้สนใจได้น􀄞ำเสนอผลงานวิชาการ<br>ในรูปแบบบทความวิชาการ<br>4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้สาขาสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์<br>และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสังคมวิทยา<br>ที่ปรึกษา :<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณบดี<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิปปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน รองคณบดี<br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา แก่นสมบัติ รองคณบดี</p> Editorial department Chopayom Journal Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 Editorial Board https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271470 <p>Editorial Board</p> Editorial Board Chopayom Journal Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 “是” As An Adverb https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270021 <p>This academic paper aims to present the function of “是”in Chinese. In addition it is used as a verb in sentences, which is the “是” in the adverbial function. Theve are some studies the use of “是” in research papers, academic papers, through more than 1,000 example sentences found in the 2023 Center for Chinese Linguistics PKU ( CCL ) archives of Peking University. It was found that “是” used in the adverb form is significantly different from “是”. In other words, “是” as a verb plays a role in linking the relationship between the subject and the object of the sentence. Moreover, it acts acts as a predicate in a sentence. While the adverb “是”doesn't connect the subject and the object in the sentence but it only serves to emphasize the components or express the intonation of that sentence. The “是” functions in this way is often found in sentences after “是” as a verb, phrasal verb, adjective, adjective phrase and the phrase “的”, where “是” is placed before the words or phrases act as an modifier to modify those words or phrases, it isn't the predicate in the sentence. In addition, another feature of “是” that functions as an adverb in the sentence can be omitted and does not affect the meaning of the sentence. From the study of the position of “是” in a sentence. was found that the adverb “是” appears in two forms are “noun + 是 + word or phrase that is not a noun or noun phrase” and “是 + ………..的”. <br /><strong>Keyword:</strong> 是, Grammatical Role, Adverb</p> Onnarin Wichaksamethi Wasan Supsiriphan Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 288 303 Arrangements of traditional Thai songs for 4 music genres https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269527 <p>Arrangements of traditional Thai songs for 4 music genres, using the original folk melodies of each region of Thailand. which is usually a single melody sung or played and arranged for a band or a choral with 4 music genres, using a string quartet consisting of 2 violins, 1 viola, and 1 cello as a sample band in the arrangement. There are four songs that were composed: Long Mae Ping (from northern region), Toei Khong (from northeastern region), Kiaw Khow, Chan diaw (from central region) and Tari-kipas (from southern region), which are folk songs with a beautiful and memorable melody harmonized by using chords and a variety of chord progressions. The use of rhythmic harmonies to add color and newness to the song increaseadding interest to the song. The musical arrangement of the song as above can serve as a guide for musical arrangers or anyone interested in music. They can be applied or created to create other folk songs and help preserve Thai arts and culture to be contemporary and not lost.</p> <p>Keyword: Thai folk songs, Music arranging, 4 music genres</p> Chatchaya Kanja Woravit Thuansuk Piset Pattarapong Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-11-06 2023-11-06 34 3 304 320 Editorial https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271471 <p>วารสารช่อพะยอม ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ฉบับเดือนกันยายน-ธันวาคม เป็นอีกฉบับหนึ่งที่กองบรรณาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนามาตรฐานวารสารวิชาการในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในฐานะสื่อกลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการ บทความงานวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งวารสารฉบับนี้ได้นำเสนอบทความทั้งหมด 15 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิจัย 13 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เรื่อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการ Peer Review ทุกท่านที่ได้กลั่นกรองบทความทุกเรื่องเพื่อให้มีคุณภาพสร้างมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่ายที่ทุ่มเทกายใจผลิตวารสารโดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เป็นวิทยาทาน และเป็นการพัฒนาศาสตร์และศิลป์ของแต่ละสาขาวิชาให้มีความเข้มแข็ง นำสู่สาธารณชน เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นอาเซียน และสากลสืบต่อไป<br><br>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา<br>บรรณาธิการ</p> Amporn Saengchaiya Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 Contents https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/271472 <h3 class="title">Contents</h3> Editorial department Chopayom Journal Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 "Khan Craftsmen: Challenges and obstacles to the process of transmitting knowledge in Khan-making families in Ban Si Kaeo, Si Kaeo Subdistrict, Mueang District, Roi Et Province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269256 <p>The purposes of the study - Khan Crafting Artisans – Challenges and Obstacles to the Knowledge Transmission of Khan Crafting in Ban Si Kaeo, Si Kaeo Subdistrict, Mueang District, Roi Et Province are to examine the current status of knowledge transmission in Khan crafting among families in Ban Si Kaeo, Si Kaeo Subdistrict, Mueang District, Roi Et Province and to Investigate the problems and obstacles in the process of transmitting knowledge of Khan crafting in Ban Si Kaeo, Si Kaeo Subdistrict, Mueang District, Roi Et Province. The data were collected by the process document analysis, observations, and in-depth interviews. The research employs qualitative research methods and content analysis. The study's findings are as follows.</p> <p>The process of transmitting Khan crafting knowledge in Ban Si Kaeo has been ongoing since ancient times. A survey revealed that there were 240 Khan crafting households, with 80% engaging in Khan crafting as their primary occupation. However, Khan crafting has seen a significant decline, with only four families still engaged in this occupation.</p> <p>In terms of the impacts on the transmission of Khan crafting knowledge, several issues can be highlighted. First, migration and relocation have shifted people’s interests towards other occupations. Second, there's increased competition in the Khan market. Thirdly, notable cultural shifts are underway. Additionally, families are now prioritizing education, sending their children for secondary school and higher education. As a result, the younger generation has become less interested in inheriting the art of Khan crafting. The scarcity of materials and equipment, particularly the bamboo "Hei" used in Khan crafting, which must be sourced from the provinces of Mukdahan and Laos, has made production increasingly challenging.</p> <p>Keywords: Khan craftsman, knowledge transmitting processes, Khan-making families, Ban Si Kaeo, Roi Et Province</p> Pariyat Namsanga Pittayawat Pantasri Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-16 2023-09-16 34 3 1 16 Creative Painting Titled "Traces of Sufficiency" https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270419 <p>A study on the creation of the painting titled traces of sufficiency has two objectives; 1) to study and analyze concepts of traces of sufficiency and 2) to create the painting titled traces of shapes of sufficiency.<br />The results of the study revealed two aspects reflecting the concept and emotions regarding traces of sufficiency. The first part was the shapes that were created and inspired by agricultural works reflecting ways of lives of local people in the countryside. The second part was the senses of simplicity, contentment, interdependence between human and nature and between nature and nature. The analysis of the first part was the shapes from agricultural work which enables the creation of the painting using<br />artistic shapes by combining symbolic shapes in 4 paintings. The paintings focus on emotions that related to concepts bringing mixed painting techniques such as wet acrylic coloring looking transparent like watercolor, thick textures coloring, embroidery to create lines like dotted-lines and thick lines, black pencil shadowing creating fade traces and underlining. The accomplishment of the creative paintings generates the unique pieces of art with aesthetics and appreciation of human. Moreover, the wisdom of living in sufficiency, contentment, simplicity creating impacts on the notion of audience who may transfer to develop their lives, improve mind and perspectives in the way as the aim of the researcher.<br /><strong>Keywords:</strong> Creative Paintings, Shapes, Sufficiency</p> Prapaporn Uttama Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-29 2023-12-29 34 3 17 38 The Innovation Annotation of Buddhadasa Bhikkhu of the Peaceful Community in the Gulf of Bandon Suratthani Province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269389 <p>This study adopted mixed methods research design using quantitative and qualitative methods. The research areas included Chaiya District, Phunphin District, Mueang Surat Thani District, Kanchanadit District and Tha Chang District in Surat Thani Province. The purposive sampling method was adopted in sample selection. The research tools were questionnaires, interview forms and annotated bibliography forms. Data was analyzed using an instant computer program. The statistics used in the research were percentage, mean and standard deviation. The qualitative research data was collected from the study of documents and interviews. The open-ended questions were adopted in analyzing the content. Subsequently, the results were narrated in descriptive writing in order to develop and create innovative annotated bibliography of Buddhadasa Bhikkhu to strengthen peaceful communities around Ban Don Bay. The study found that Buddhadasa Bhikkhu doctrines were adopted in managing fishery resources around Ban Don Bay to strengthen peaceful society. The doctrines to strengthen peaceful society and solve problems for living included “Without morality, the world will collapse”, “If today is right, don’t be afraid of tomorrow”, “I and Mine”, and “Ego”. According to the questionnaires responded to by 120 people, the result was at a high level with an average of 4.34 overall. The most favored issue was adopting the Buddhadasa Bhikkhu doctrine to strengthen peaceful society with an average of 4.58. According to the study of managing fishery resources around Ban Don Bay to strengthen peaceful society, it was found that a public area management should be planned and its stakeholders including businesspersons and local fishermen should participate in the management of areas around Bandon Bay.<br /><strong>Keywords:</strong> Innovative, Annotation, Buddhadasa Bhikkhu, Peaceful, Communities around Ban Don Bay</p> Thanisa Sukkharom Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-29 2023-12-29 34 3 39 61 The Use of Language in Keynote Address on Thai Language and Literature by Prime Minister of Thailand: Case Study of M.R. Kukrit Pramoj and Mr. Chuan Leekpai https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269398 <p>This study aims to analyze the use of language in Keynote Address on Thai language and literature of M.R. Kukrit Pramoj and Mr. Chuan Leekpai and to synthesize the uniqueness and identity of language use in Keynote Address on Thai language and literature by M.R. Kukrit Pramoj. and Mr. Chuan Leekpai by selecting a speech on Thai language and literature of the two people, 1 chapter each, and then analyzing it mainly from the text. According to the theory of words and phrases that the researcher has synthesized. The results of a study of M.R.Kukrit Pramoj's keynote address on Thai language and literature found that the use of nouns, pronouns,<br />conjunction, suffixes, and transliteration. Chuan Leekpai's discourse on Thai language and literature found the use of nouns, pronouns, conjunctions, simile, and local languages. Synthesis of the uniqueness and identity of language use in Keynote Address on Thai language and literature by M.R. Kukrit Pramoj. and Mr.Chuan Leekpai found that appeared to use words and phrases that show the common characteristics of the two people. In the use of language found the use of words and phrases in 3 characteristics that are the same consisting of the use of nouns, pronouns, and the use of conjunctions. It was found that the use of Common Noun, Proper Noun, Personal Pronoun, and the use of many conjunctions regarded to the identity of the use of language, it was found that M.R.Kukrit Pramoj used words and phrases that were characterized<br />by the use of conjunctions including the use of many polite endings and the use of English transliteration to accompany the speech. Mr.Chuan Leekpai's speech is different from M.R.Kukrit's speech because M.R. Kukrit used content from literature obviously. Chuan Leekpai's speech was about local dialects. Therefore, the content of Mr.Chuan Leekpai provided examples of local dialects, especially the Southern dialects to describe and references to well-known people in society. There was the use of idioms and metaphor, with and without word of comparison for gaining the weight of speech to persuade the audience to see the importance of the dialect better.<br /><strong>Keywords:</strong> Uniqueness, Identity, Language, Keynote Address, Thai Prime Minister</p> Rungroj Tonpradit Warawat Sriyabhaya Warunya Yingyongsak Parichart Pothi Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-29 2023-12-29 34 3 62 85 The Representation of a Single Mother in The Novel Entitled the Single Mom Khun Mae Liang Diao Huaja i Frung Fring https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269747 <p>This article aims to study the representation of a single mother appears in the novel entitled The Single Mom written by Ton Rak. The concept of representation is adopted as a methodology to investigate the context. The study used a descriptive analysis method to present the results. The results revealed four significant representations of a single mother as follows; 1) the representation of a woman who did not succeed in their married life as her husband was unfaithful, 2) the representation of a woman who is a good mother, 3) the representation of a strong woman, and 4) the representation of a modern woman.<br />This research presents the character of a single mother in the novel entitled The Single Mom (Khun Mae Liang Diao Huajai Frung Fring) in the perception of an ideal mother who has the significant role of taking care of her children and also be a role model of a good mother which suits the social standard. expectation of society Meanwhile, the modern women are independent and they also enhance their role in economics and social perspective. Consequently, the single mother has to bear the burden as the leader of the family.<br /><strong>Keywords:</strong> Representation, Single mother, Novel entitled the single mom Khun Mae Liang Diao Huajai Frung Fring</p> Pinanong Champangoen Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-29 2023-12-29 34 3 86 106 Roles of Mother in Short Stories that Won the Contest to Honor Kindness of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, Organized by the National Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage 2023 https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270335 <p>This research article studies the roles of mother in short stories to honor kindness of Her Majesty Queen Sirikit, the stories which won the 2023 contest on the occasion of Thai Mother's Day 2023 hosted by the National Council on Social Welfare of Thailand under the Royal Patronage from a total of 13 short stories. The study found that the roles of the mother in two significant aspects were presented in the 13 short stories which won in the contest. The first aspect is the biological mother that was found in 3 different subtopics as follows; the mother who teaches and takes care of her children, 2) the mother who supports her children, and 3) the mother who sacrifices for her children. The second aspect is the mother of the nation is found in 4 different subtopics as follows; 1) the mother of the nation who conserved natural resources and the environment, 2) the mother of the nation who prioritized the public health, 3) the mother of the nation who prioritized arts and cultures, and 4) the mother of the nation who prioritized the protection. The roles that were found reflected great benevolence of the mother to family, society, and the nation.<br /><strong>Keywords:</strong> Role, Short stories, Short stories to honor the kindness of Her Majesty Queen Sirikit</p> Nalinee Amphin Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 107 126 Improving Reading Skill and Thai Final consonants of Pratomsuksa 3 Students at Banmonsongkor School Kalasin Primary Educational Service Area Office 1 by Using Reading and Writing Exercises on Thai Final Consonants Unit https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/270137 <p>The objectives of this research were to 1) improve reading skill and writing final consonants of Prathomsuksa 3 students with an efficiency of 80/80 2) to improve learning achievement on Thai subjects of Prathomsuksa 3 students and 3) to estimate Prathomsuksa 3 students’ satisfaction of Thai learning exercises on writing final consonants unit created by the researchers. The target population consisted of 12 students of Prathomsuksa 3 at Banmonsongkor School during the second semester of academic year 2022. The innovative instruments for the study included 10 books of Thai learning exercises. The tools used for data collection consisted of 20 lesson plans of Thai learning exercises. A learning achievement test with the reliability of 0.95 and the discrimination index between 0.38-0.69. The satisfaction questionnaire with the reliability of 0.96. The statistics used to analyze data were percentage, means, and standard deviation.<br />The results of the study revealed that 1) reading skill and writing final consonants of Prathomsuksa 3 students has an efficiency value of 83.69/91.45 which was higher than the set threshold of 80/80; 2) learning achievement measured by reading skill and writing final consonants exercises analyzed by an English learning achievement test that the result compared score in the analytical thinking ability post-test was higher than pre-test significantly at the 0.05 level different, and 3) Prathomsuksa 3 students’ satisfaction toward Thai learning exercises is at high level when ranged from the top three highest satisfaction as knowledge and understanding that students can actually use in their daily lives, students can understand the content faster, and the level of the knowledge and understanding of the content gained was similar to learning from teachers.<br /><strong>Keywords:</strong> Development, Reading and Writing, Final Consonants,<br />Learning Exercises, Prathomsuksa 3 Students</p> Chettha Chakchai Taweechai Praseerata Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 127 151 Developing the Ability to Use Small Muscles by Using Creative Arts Activities Learning Management for Children with Autism Special Education Center, Roi Et Province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269546 <p>This research aims to develop the ability to use small muscles for children with autism by using learning management of creative art activities. Target group were 3 autistic children aged 6-8 years who have been diagnosed by a doctor as autistic studying at a special education center Roi Et Province and were obtained through purposive sampling. The research tools include 1) four creative art activity learning plans were found to have an average score of 4.36 with the criteria for interpreting the results being at the level is very appropriate; 2) the assessment of the ability to use small muscles of autistic children; and 3) the behavioral assessment had an IOC value between 0.8-1, which is a value showing evidence of content validity that can be used to collect data. Data collection is a single subject design research divided into 2 phases. Phase 1 is the pre-action phase (A) or the baseline phase of behavior when behavior and ability to use small muscles were observed and recorded. Before learning about creative art activities, the 3 autistic children had an average ability to use small muscles of autistic children equal to 33.33, 1 hour at a time for 1 week, a total of 4 days.<br />In Phase 2, action phase (B), the research was conducted an experiment using learning management of creative art activities, including 1) drawing and painting activities, 2) printing activities, 3) sculpting activities, 4) tearing, cutting, and collage activities, organized according to the learning management plan. Process for organizing creative art activities were in duration of the experiment of 4 weeks, 1 hour per day, for a total of 16 hours in creative art activities. Statistics used in data analysis are percentage, mean, and standard deviation.<br />The research results found that learning management of creative art activities After organizing learning about creative art activities, it was found that learning management of creative art activities promote the development of the ability to use small muscles of the 3 autistic children individually. The ability to use small muscles of the autistic child no, 2 has the highest average accounting for 69.78 percent, followed by child no.1 and autistic child no. 3 with an average of 65.09 percent, indicating that learning through creative art activities can enhance autistic children to develop their ability to use small muscles.<br /><strong>Keywords:</strong> small muscles, autistic, organizing creative art learning activities</p> Anek Ponyotha Jitraporn Wongkamjan Saengchan Kalam Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 152 171 Development of Science Process Skills and Learning Achievement of Prathomsuksa 3 Students on the Topic of Sun and Life by Inquiry-Based Learning (5Es) and model https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269169 <p>The objectives of this research were 1) to compare the learning science process skills after learning by using Inquiry- based learning (5Es) and model, with an average of 70 percent, 2) compare the learning achievement on Sun and Life before and after learning by using inquiry-based learning (5Es) and model, and 3) to study students’ satisfaction upon using inquiry-based learning (5Es) and model. The sample consisted of 29 Pratomsuksa 3 students at Chumpae school in the 2nd semester of the academic year 2022. The research instruments consisted of 1) lesson plans using inquiry - based learning (5Es) and model, 2) science process skills test, 3) the achievement test and 4) satisfaction questionnaire. The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test for one sample, and t-test for Dependent Samples. The findings were as follows:<br />1) The students' science process skills after learning were statistically higher than those the criteria 70 percentage at .01 level of significant difference.<br />2) The students' learning achievement after learning was statistically higher than those before learning at the .05 level of significant difference.<br />3) The students' satisfaction with the learning management based on 5Es with the use of modelshowed at the highest level. (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" />= 4.82, SD.= 0.32)<br /><strong>Keywords:</strong> Science process skills, Learning achievement, Inquiry based learning (5Es), Model</p> Nudchanat Kongsungnoern Venus Paknara Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 172 190 Evaluation of Factors Regarding the Decision Making of Freshmen in Choosing to Study at Political Science Program of College of Politics and Governance, Mahasarakham University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269774 <p>This research is a quantitative research assessing factors regarding decision making of freshmen in choosing to study at Political Science Program of College of Politics and Governance, Mahasarakham University. Population consisted of 900 people and 308 first-year students at the Political Science Program of College of Politics and Governance, Mahasarakham University were used as samples. Rating scale of 5-level was used as a research instrument. Data analysis includes frequency, mean, and standard deviation statistical tests t-test and F-test (One-way ANOVA)<br />The study indicates that overall picture of factors regarding decision making of freshmen in choosing to study at Political Science Program of College of Politics and Governance, Mahasarakham<br />University is at a high level with (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 3.79, S.D. = 0.53). The top factor for students choosing to study at College of Politics and Governance<br />is the course at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 4.02, S.D. = 0.61); the second factor is college’s image at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 4.00, S.D. = 0.59). The third<br />factor is courses management at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 3.91, S.D. = 0.68). The fourth factor is administrative management at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 3.84, S.D. = 0.63). The fifth factor is the society at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 3.80, S.D. = 0.65) The sixth factor is the expenses during college life at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 3.62, S.D. = 0.65) and the last factor is the family at a high level (<img title="\bar{X}" src="https://latex.codecogs.com/gif.latex?\bar{X}" /> = 3.33, S.D. = 0.64).<br />Comparative analysis of factors affecting the decision to choose admission for first year students in the Bachelor of Political Science program, College of Politics and Governance. Mahasarakham University revealed that students studying different majors have no different factors that affect the decision to choose to study in the Bachelor of Political Science program of first-year students at the College of Politics and Governance. Mahasarakham University. While the average monthly income of students, monthly income of the family and different domiciles affect the decision to choose to study in the Bachelor of Political Science program of first-year students at the College of Politics and Governance, Mahasarakham University<br />differently at statistically significance (P &gt; .05).<br /><strong>Keywords:</strong> Courses, Factors regarding decision making</p> Ketsaraporn Klungsaeng Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 191 218 The Relationship between Marketing Communication Strategy and Service Decision Making towards The Alternative Coffee Shop for Working Age in Chonburi Province https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269596 <p>The study of the relationship between marketing communication strategy and service decision making towards the alternative coffee shop for working age in Chonburi province aims to investigate 1) marketing communication strategy for alternative coffee shop in Chonburi province, 2) service decision making towards the alternative coffee shop of working age in Chonburi province, and 3) relationship between marketing communication strategy and service decision making towards the alternative coffee shop for working age in Chonburi province. The sample consisted of 149 males and females, aged 25-60 years old who had visited an alternative coffee shop in Chonburi province. Questionnaire is a tool for data collection. Pearson Product Moment Correlation Statistics was used to analyze the data.<br />The study found that 1) marketing communication strategy for alternative coffee shop consisted of 1.1) Personal selling as most samplings prioritized the employees being hospitable and enthusiastic in service, 1.2) Sales promotion as most samplings prioritize the promotion of buy one get one free, 1.3) Publicity and Public Relations as most samplings prioritize the introduction and conveying of the coffee shop's identity via social media channels, 1.4) Direct marketing as most samplings prioritize informing promotions to membered customers of the alternative coffee shop via Line Official, and 1.5) Advertising when most samplings prioritize the advertisement on Facebook.<br />2) Service decision making towards the alternative coffee shop comprised of 2.1) Purchase Decision as most samplings prioritize good taste which is unique, 2.2) Post Purchase Behavior when most samplings return to the same alternative coffee shop again in the future, 2.3) Need Recognition considered by most samplings intending to use the alternative coffee shop service in order to boost the body's freshness for daily work, 2.4) Evaluation of Alternatives happened when most samplings have already evaluated that alternative coffee is a special beverage different from other shops, 2.5) Information Search when most samplings find the alternative coffee shop information from other known people who have already used the service<br />3) Marketing communication strategy is related to service decision making towards the alternative coffee shop statistically significant at the 0.01 level.<br /><strong>Keywords:</strong> Marketing Communication Strategies, Service Decision Making, Alternative Coffee Shop</p> Pamika Kraprayoon Pornprom Chomngam Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 219 243 The Knowledge Management that Affects the Performance of Personnel Mahasarakham University https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269028 <p>The study of knowledge management affecting working efficiency of Mahasarakham University’s staff has the following purposes of this study. 1. It aims to study knowledge management that affects working efficiency of supporting staff in Mahasarkaham University. 2. It aims to investigate levels of working efficiency of supporting staff in Mahasarkaham University. Sample group includes 175 supporting staff in Mahasarakham University, and questionnaires has been applied to collect data. The questionnaire contains 3 sections. Section 1 is general information of respondent. Section 2 includes opinion questionnaires and working efficiency questionnaire. The questionnaires of section 2 aim to develop working efficiency of the staff working on knowledge management. Opinion questionnaires are divided to 7 parts, and each part contain 5 and 6 questions. The total is 37 questions. Working efficiency questionnaires are divided to 5 parts, each part contains 6 and 5 questions. The total is 26 questions. Section 3 is suggestion part to develop knowledge management and evaluate the data by IBM SPSS program.<br />This research found that 1) overall of knowledge management levels affecting working efficiency of supporting staff in Mahasarakham University is high level. As it considered partly, overall opinion is high level, containing 6 parts and 1 part in medium level. The highest average is creation and knowledge pursuit, the average is 4.09. On knowledge access is 4.07 and the lowest average is on learning, the average is 3.48 and knowledge management system is 2.86. 2) Overall of working efficiency level of supporting staff in Mahasarakham University is the highest level, containing 4 parts and 1 part in high level. The highest part is working time, the average is 4.78 and on working procedure is 4.62 respectively. The highest average is on quality of work, the average is 4.50<br /><strong>Keywords:</strong> Knowledge Management, Working Efficiency, Mahasarakham University</p> Phenprapa Chaisongkram Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 244 263 The Study on the Present Situation and Problems of Thai Blind Students Studying Chinese in School for the Blind in Khon Kean Province, Thailand https://so01.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom/article/view/269979 <p>The aims of this study were to 1) research present situation and problems of Thai blind students study Chinese in school for the blind Khon Kean province, Thailand; 2) investigate significance and requirement of learning Chinese for the Thai blind students and 3) investigate the needs of learning Chinese. Research samples were one administrator, one teacher, and six blind students. The results showed that the blind students didn’t have chances to learn Chinese when they study in the school for the blind; however, most of able-bodied students will study Chinese since the kindergarten period. Thus, when they study Chinese with able-bodied students, the blind students face more troubles. In addition, the school for the blind needs teachers who can teach Chinese, and textbooks, in which its shortage results in the difficulties of learning Chinese for the blind students.<br /><strong>Keywords:</strong> Problems, Chinese Language, Thai Blind Students</p> Piyaporn Dangtankee Copyright (c) 2023 Chophayom Journal https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-30 2023-12-30 34 3 264 287