กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อการคิดเชิงวิพากษ์และ การคิดแก้ปัญหา ในรายวิชาชีววิทยาเรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy