The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN 2985-0843 (Online)
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการรับรู้ของผู้บริโภคกับคุณค่าแบรนด์ :กรณีศึกษาการตลาดแบบยั่งยืนของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy