The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN : 1906-5949 E-ISSN : 2697-4312
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล