The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN : 1906-5949 E-ISSN : 2697-4312
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการใช้ชุดฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาหน้าที่การบริหารจัดการสมอง ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล