The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN : 1906-5949 E-ISSN : 2697-4312
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศของกองทัพเรือ กรณีศึกษา: ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล