The Journal of Faculty of Applied Arts ISSN : 1906-5949 E-ISSN : 2697-4312
กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในธุรกิจร้านอาหาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล