กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่อการนำองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการน้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำชี-น้ำพอง ในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF