กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นผู้นำและสามัญชน ท่ามกลางกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของสังคมสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อการก้าวเข้าสู่ความเป็นรัฐสยามสมัยใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF