[1]
Imiwat, P., Bannalert, P., Rakngam, N., Kaewsri, P., Pongta, T., Panyalong, C. และ Jitruksa, N. 2018. ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นวัตกรรมการจัดการชุมชนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย: ท้องถิ่นอภิวัตน์ : นวัตกรรมการจัดการชุมชนตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย. วารสารการบริหารปกครอง. 7, 2 (ธ.ค. 2018), 173-193.