[1]
Aimimtham, S., Soksan, I. และ Saengmahachai, K. 2018. ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น: ความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารปกครอง. 7, 2 (ธ.ค. 2018), 421-448.