[1]
สังขทับทิมสังขป. และ พัวพันสวัสดิ์ว. 2020. นาฏดุริยางคศิลป์สร้างชาติ: การยินยอมและการต่อรองนิยามความเป็นไทยของข้าราชการสำนักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม. วารสารการบริหารปกครอง. 9, 2 (ธ.ค. 2020), 25 - 54.